bewindvoering

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Het kan zijn dat u door lichamelijke, psychische en/of sociale redenen, waaronder ook problematische schulden worden verstaan, tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen. Het is dan mogelijk, wenselijk of zelfs noodzakelijk dat uw vermogen en inkomen onder bewind worden gesteld. Een verzoek tot onderbewindstelling kan ingediend worden bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek zelf indienen, maar ook uw partner of iemand van de naaste familie kan dit voor u regelen. Zo´n verzoek wordt gericht aan de kantonrechter. Die beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen, oftewel bewindvoerder wordt. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid hebt die uw financiële belangen kan of wil verzorgen, kan deze taak ook worden uitgevoerd door een professionele dienstverlener.

Nog steeds handelingsbekwaam
Als onderbewindstelling is aangevraagd en er is een bewindvoerder door de kantonrechter benoemd, dan geeft u uw financiën uit handen aan die bewindvoerder. Onderbewindstelling wil niet zeggen dat u handelingsonbekwaam bent; u mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Taken van de bewindvoerder
De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening, als zijnde leefgeld. Als u onder bewind gesteld bent, kunt u niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder iets kopen of verkopen. De bewindvoerder gaat in de meeste gevallen ook over het beheer van uw goederen (onder goederen wordt verstaan bankrekeningen, waardevolle bezittingen zoals een woning, antiek en dergelijke, aandelen, obligaties et cetera). Tot de taken van de bewindvoerder horen ook onder andere het verzorgen van de belastingaangiften en het aanvragen van wettelijke regelingen waarop u mogelijk recht hebt. Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn:
- (bijzondere) bijstand;
- huurtoeslag;
- zorgtoeslag;
- kindgebonden budget;
- het persoonsgebonden budget (PGB).

Rechten en plichten van de bewindvoerder
De werkzaamheden die de bewindvoerder voor u uitvoert zullen zo veel mogelijk in overleg met u gebeuren. Ieder jaar, en aan het eind van de periode van bewindvoering legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af, zowel aan u als aan de kantonrechter. Tevens ontvangt u iedere maand een financieel overzicht. De bewindvoerder mag u niet vertegenwoordigen in niet-materiële zaken. Zo mag een bewindvoerder bijvoorbeeld geen testament maken of wijzigen, en geen beslissingen nemen op medisch gebied, zoals wilsverklaring opstellen en/of ondertekenen.

Aanmelding
Voor het aanvragen van bewindvoering bij IVB is een intakegesprek noodzakelijk. Tijdens dit gesprek, dat bij u thuis plaatsvindt, wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie geïnventariseerd.
IVB ondersteunt u bij het aanvragen van de bewindvoering bij de kantonrechter.

Kosten

Griffiekosten : 72,00 (deze kosten moet u zelf aan de rechtbank voldoen).
Intake : 468,88 (Voor professionele bewindvoeders aangesloten branchvereniging).
Kosten per maand : 103,25 (Voor professionele bewindvoeders aangesloten branchvereniging).
Eindrekening en verantwoording : 232,93  

Bovengenoemde kosten zijn inclusief 21% BTW. Als u zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten van de bewindvoering een vergoeding te krijgen, die wordt betaald uit de bijzondere bijstand. Of deze bijzondere bijstand wordt toegekend, is echter wel afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De kosten voor de wettelijke bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 - 11 uur.

Donderdags gesloten.


Telefoon 035-622 46 14

Mobiel 06-28 24 38 24 

Email ingrid@ivbbewindvoering.nl